Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych

Start  >>  Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych

  1. Codziennie:

Kontrolowanie budynków i usuwanie w miarę potrzeb (zamiatanie, zbieranie) odpadów i innych zanieczyszczeń
z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonego do ogólnego użytku: korytarze, klatki schodowe itp.

  1. Czystości okresowe:

Zamiatanie klatek schodowych,
Mycie klatek schodowych
Mycie okien na klatkach schodowych, balustrad, mycie drzwi na częściach wspólnych, skrzynek listowych
i skrzynek licznikowych, urządzenia domofonowego oraz zamiatanie korytarzy piwnicznych i strychów,
Mycie lamperii i okien strychowych
Niezwłoczne oczyszczanie miejsc i pomieszczeń wspólnego użytku po wystąpieniu zanieczyszczenia
zagrażającego stanowi sanitarnemu nieruchomości;
Wykonywanie czynności związanych z deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości przeznaczonych
do wspólnego użytku przy użyciu środków posiadających atest
Przygotowanie do wywozu przedmiotów wielkogabarytowych.
Wywieszanie dostarczonych przez Zarządcę informacji w gablotach na klatkach schodowych oraz
dopilnowanie ich utrzymania
Skuteczne doręczenie właścicielom i najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych korespondencji od zarządcy
Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy zamieszczonych przez osoby
postronne bez zgody i wiedzy Właściciela

3. Utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych będących w granicach nieruchomości wspólnej

Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanych części nieruchomości tj. podwórzy, przejść,
bram, chodników, trawników, opasek ochronnych, placów zabaw, jezdni, placyków gospodarczych będących w
granicach nieruchomości wspólnej
Sprzątanie – konserwacja terenów zielonych poprzez grabienie, dosadzanie krzewów, przekopywanie zniszczonych części
trawników i kwietników, sianie trawy, jej koszenie i niezwłoczny
Wywóz własnym transportem liści, gałęzi, traw
Prześwietlanie drzew

4. Sprzątanie w okresie zimy (usługa jest świadczona w trybie 24h przez siedem dni w tygodniu) tj.

Usuwanie śniegu, usuwanie lodu, błota pośniegowego z chodników, dojść do budynków, śmietników, oczyszczanie pokryw studzienek telefonicznych, kanalizacyjnych.